P P

S G S P

PSP KW

PSP KG

ZOSP RP

OSP

I T B

U D T

W I B

WOIIB

PZITB

SITP

PSP KM

CNBOP
    InżPożBud  


    InżPożBud  


    InżPożBud  


    InżPożBud  


    InżPożBud  


    InżPożBud  


    InżPożBud  


    InżPożBud  


    InżPożBud  


    InżPożBud  


    InżPożBud  


Politechnika Poznańska
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Instytut Konstrukcji Budowlanych
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Katedra Bezpieczeństwa Budowli
STUDIA PODYPLOMOWE
INŻYNIERIA POŻAROWA BUDYNKÓWPiąta edycja - 2018/2019 - zajęcia trwają. Rozpoczęcie zajęć: marzec 2018
Czwarta edycja - 2017/2018 - zakończona. Rozpoczęcie zajęć: marzec 2017

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA
Studia są przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe (w tym inżynierskie/licencjackie). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania studiów.

WYMAGANE DOKUMENTY
Kandydaci pragnący rozpocząć studia zobowiązani są złożyć:


W momencie zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów, będzie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne. Osoby zakwalifikowane na studia podyplomowe, będą proszone o dokonanie wpłaty oraz przesłanie następujących dokumentów:
- formularz zgłoszeniowy (podpisany)
- podpisany odpis dyplomu (można dostarczyć na pierwszym zjeździe, po potwierdzeniu przez nas zgodności z oryginałem odpisy dyplomów zwrócimy Państwu na drugim zjeździe)
- skierowanie z zakładu pracy (jeżeli słuchacza deleguje zakład pracy)
- kserokopię dowodu osobistego
- dowod wpłaty
Osoby, które przesłały już część dokumentów, proszone są o uzupełnienie tylko tych brakujących.

Proszę o przesyłanie/dostarczenie dokumentów:
- pocztą na adres
Instytut Konstrukcji Budowlanych (pok. 106)
Studia podyplomowe " Inżynieria Pożarowa Budynków"
ul.Piotrowo 5
60-965 Poznań
- zeskanowane na adres inzynieria-pozarowa@put.poznan.pl
- osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 do pokoju 106 w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (Kampus Piotrowo, budynek od ul. Kórnickiej).

Opłata za studia
Odpłatność za studia wynosi 6000zł.
Możliwość płatności w dwóch ratach:

  • I rata 3200 zł do 28 lutego 2017 r.

  • II rata 2800 zł do 30 września 2017 r.

Dane do przelewu:

Politechnika Poznańska
pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
Numer konta:
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
Tytuł przelewu:
SP-204/IV edycja
W przypadku, gdy firma pokrywa tylko część kosztów proszę, żeby w skierowaniu dokładnie określić kwoty, które pokrywają firma oraz pracownik. Proszę zwrócić uwagę, z jakiego konta będzie dokonany przelew, ponieważ faktury będą wystawiane zgodnie z danymi widniejącymi na przelewie. W przypadku osób fizycznych faktury będą wystawiane na osobę dokonującą przelewu. W przypadku skierowania na studia przez firmę przelew musi być dokonany z konta firmy, na którą zostanie wystawiona faktura. Istnieje możliwość wystawienia faktury pro-forma, w tym celu proszę o kontakt z Panią Dorotą Kubisiak (tel. 61-665-2086, e-mail: dorota.kubisiak@put.poznan.pl).

Kopię dowodu wpłaty, skan lub elektroniczne potwierdzenie przelewu wystawione przez bank prosimy niezwłocznie przesłać na adres dorota.kubisiak@put.poznan.pl lub pod nr faxu 61-665-2059.
W przypadku wątpliwości i pytań odnośnie płatności proszę kontaktować się z panią Dorotą Kubisiak.

Informacje organizacyjne odnośnie zajęć oraz noclegów zostaną przesłane Państwu w kolejnym mailu oraz umieszczone na stronie internetowej.


OPIS STUDIÓW
  (pobierz)

     Studia podyplomowe są wynikiem współpracy i umowy pomiędzy Politechniką Poznańską i Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie (wyżej wymienionych wydziałów i jednostek), przy inicjatywie i pomocy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
     Studia podyplomowe mają na celu kompleksowe przygotowanie kadry specjalistów przeciwpożarowych zatwierdzających projekty i potwierdzających bezpieczne wykonanie budynków oraz inżynierów pracujących w projektowaniu, wykonawstwie i użytkowaniu/zarządzaniu budynków i obiektów infrastrukturalnych. Studia prezentują wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne dla inspektorów bezpieczeństwa budynków w warunkach pożaru, istotnie rozszerzone jednak o wiedzę, umiejętności i postawy inżyniera budowlanego, zwłaszcza we wspólnym zakresie ich kompetencji, chcących poznać wiedzę z zakresu projektowania konstrukcji budowlanych według standardów Eurokod oraz umiejętności przeprowadzania symulacji komputerowych z różnymi modelami pożarów, oddymiania i ewakuacji w budynkach.
     Opiekę merytoryczną i naukową nad studiami sprawują uczelnie wyższe PP i SGSP, a organizacyjną PP, SGSP i KWPSP.
Program studiów został skonsultowany z samorządnymi stowarzyszeniami zawodowymi:
- Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP i Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa PZITB
     Studia składają się z dwóch semestrów. Łączna liczba zajęć programowych wynosi 238 godzin. W czasie studiów przewidziano 15 dwudniowych zjazdów odbywających się w soboty i niedziele, nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Zajęcia będą odbywać się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, seminariów/projektów w Politechnice Poznańskiej w Poznaniu - Campus Warta, ul. Piotrowo i w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie - laboratoria w Warszawie, ul. Słowackiego oraz w laboratorium pożarowym Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach k/Warszawy.
Część zajęć będzie prowadzona w formie kształcenia na odległość (e-Learning).
     Studia kończą się uzyskaniem świadectwa wydawanego przez Politechnikę Poznańską i Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie (podwójne świadectwo). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie zajęć objętych programem studiów, zdanie egzaminów przedmiotowych, przygotowanie i obrona pracy końcowej.
      Termin zakończenia studiów w edycji 2017/2018 (ostatni zjazd):
      Obrony prac końcowych:

L.p. SEMESTR I - Prowadzący, Nazwa przedmiotu Razem W Ć L P ECTS
1. Pecio M., Ratajczak D., Etapy procesu inwestycyjnego w budownictwie 14 6 4 0 4 4
2. Półka M., Kukfisz B., Zagrożenia pożarowe i wybuchowe budynków 20 12 2 6 0 6
3. Ziółkowski A., Przyczyny zagrożeń miejscowych – studium przypadków 6 4 2 0 0 1
4. Glema A., Kruszka L., Bezpieczeństwo obiektu budowlanego i infrastruktury krytycznej 16 10 3 0 3 4
5. Wolanin J., Teoria i praktyka ryzyka 6 6 0 0 0 1
6. Ościłowska B., Starzyński E., Przyczyny powstawania i rozwoju pożarów w budynkach 18 10 8 0 0 5
7. Pecio M., Ratajczak D., Projektowanie bezpieczeństwa pożarowego budynku 14 8 4 0 2 4
8. Rzeszut K., Polus Ł., Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych 16 8 2 0 6 4
9. Grzymisławska J., Seminarium 4 0 0 0 4 1
R A Z E M 114 64 25 6 19 30
L.p. SEMESTR II - Prowadzący, Nazwa przedmiotu Razem W Ć L P ECTS
1. Wnęk W., Ciszewski J., Instalacje bezpieczeństwa pożarowego budynków 32 14 8 6 4 9
2. Sobolewski M., Król B., Środki gaśnicze 6 4 0 2 0 1
3. Wiśniewski T., Zachowanie użytkowników obiektu i załóg ratunkowych podczas pożaru 10 10 0 0 0 1
4. Sulik P., Certyfikacja pożarowa materiałów i wyrobów budowlanych 6 3 0 3 0 1
5. Malendowski M., Smardz P., Komputerowa analiza sytuacji pożarowej w budynku 16 8 0 8 0 4
6. Szczechowiak E., Stojek M., Wentylacja pożarowa i oddymianie budynku 20 10 0 4 6 5
7. Rzeszut K., Szymkuć W., Polus Ł., Projektowanie konstrukcji w warunkach pożarowych 20 10 0 4 6 5
8. Górka A., Glema A., Techniczne wyposażenie budynku 10 6 4 0 0 2
9. Grzymisławska J., Wnęk W., Seminarium. Obrona pracy końcowej. 4 0 0 0 4 1
R A Z E M 124 65 12 27 20 30
S T U D I A    P O D Y P L O M O W E     R A Z E M 238 129 37 33 39 60
PP i SGSP zastrzegają sobie możliwość zmiany programu oraz rozdziału liczby godzin

PLAN ZAJĘĆ podany dla uczestników: konto e-Learning

WYKŁADOWCY kontakty i przygotowane materiały edukacyjne podane dla uczestników: konto e-Learning

1mgr inż. Jerzy Ciszewski Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX Warszawa
2dr hab. inż.
prof. PP
Adam Glema Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Instytut Konstrukcji Budowlanych
Politechnika Poznańska Poznań
3dr inż. Andrzej Górka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Instytut Inżynierii Środowiska
Politechnika Poznańska Poznań
4mgr Ewa Hadyniak Międzywydziałowy Zakład Języków Obcych Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa
5st. kpt. dr inż. Bernard Król Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Zakład Środków Gaśniczych
Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa
6płk. dr inż. Leopold Kruszka Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Zakład Inżynierii Wojskowej
Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa
7st. kpt. dr inż. Bożena Kukfisz Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Zakład Rozpoznawania Zagrożeń Obiektów
Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa
8mgr inż. Michał Malendowski Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Instytut Konstrukcji Budowlanych
Politechnika Poznańska Poznań
9mł.bryg. mgr Agata Ostoja-Chrząstowska Międzywydziałowy Zakład Języków Obcych Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa
10bryg. dr inż. Barbara Ościłowska Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Zakład Badania Przyczyn Pożarów
Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa
11 st. kpt. dr inż. Mariusz Pecio Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Zakład Bezpieczeństwa Pożarowego Budynków
Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa
12mgr inż. Łukasz Polus Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Instytut Konstrukcji Budowlanych
Politechnika Poznańska Poznań
13bryg. dr hab. inż.,
prof. SGSP
Marzena Półka Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Zakładu Spalania i Teorii Pożarów
Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa
14dr inż. Dariusz Ratajczak Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Zakład Bezpieczeństwa Pożarowego Budynków
Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa
15dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Instytut Konstrukcji Budowlanych
Politechnika Poznańska Poznań
16mgr inż. Piotr Smardz Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego
Fire Safety Engineering Consultants
INBEPO Sp. z o.o.
INBEPO Irlandia
Wrocław
Dublin
17bryg. dr inż. Mirosław Sobolewski Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Zakład Środków Gaśniczych
Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa
18bryg. mgr inż. Eligiusz Starzyński Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Zakład Badania Przyczyn Pożarów
Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa
19dr inż. Marek Stojek Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Instytut Inżynierii Środowiska
Politechnika Poznańska Poznań
20dr inż. Paweł Sulik Zespołu Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Badań Ogniowych
Instytut Techniki Budowlanej Warszawa
Pionki
21prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Instytut Inżynierii Środowiska
Politechnika Poznańska Poznań
22mgr inż. Wojciech Szymkuć Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Instytut Konstrukcji Budowlanych
Politechnika Poznańska Poznań
23mł.bryg. mgr inż. Tomasz Wiśniewski Komenda Wojewódzka PSP
Wydział Operacyjno-Szkoleniowy
Państwowa Straż Pożarna Poznań
24bryg. dr inż. Waldemar Wnęk Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Zakład Technicznych Systemów Zabezpieczeń
Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa
25prof. dr hab. inż. Jerzy Wolanin Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
Zakład Badań Sytuacji Kryzysowych
Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa
26dr inż. Andrzej Ziółkowski Oddział w Poznaniu Warszawa
PoznańKONTAKT

Kierownik studiów:
dr inż. Justyna Grzymisławska bryg. dr inż. Waldemar Wnęk
e-mail: justyna.grzymislawska[at]put.poznan.pl e-mail: wwnek[at]sgsp.edu.pl
tel.: 61 665 2172 tel.: 22 561 7689

Referent administracyjny:
mgr Hanna Napieralska kpt. mgr Magdalena Starnowska
e-mail: hanna.napieralska[at]put.poznan.pl e-mail: studiapodyplomowe[at]sgsp.edu.pl
tel.: 61 665 2172 tel.: 22 561 7647
pokój 106 (parter) obiekt 02, pok. 113 (parter)


Politechnika Poznańska Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Adres Instytut Konstrukcji Budowlanych Adres Katedra Bezpieczeństwa Budowli
Mapa ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań Mapa ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa
E-mail inzynieria-pozarowa@put.poznan.pl E-mail studiapodyplomowe@sgsp.edu.pl
NIP  777 00 03 699 NIP  118 00 35 927
Regon  000001608 Regon  000173410
Telefon  61 665 2172 Telefon  22 561 7689
Fax  61 665 2059 Fax  22 833 0724